Yttrandefrihetskommitténs betänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55)

Remissen inkom från Justitiedepartementet

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

21 december 2012


Mer information

Läs remissen

Kontaktperson