Yttrande: Säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

IT&Telekomföretagen har lämnat yttrande över EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, KOM (2015) 627 slutlig.

IT&Telekomföretagen stödjer såväl förslaget om gränsöverskridande portabilitet som EU-kommissionens allmänna reformambitioner för europeisk upphovsrätt i strategin för en digital inre marknad.

Läs remissvaret


Syftet med förslaget är att säkerställa möjligheten för en konsument som köpt eller abonnerar på en innehållstjänst på internet att ta med sig tjänsten över gränserna (s.k. gränsöverskridande portabilitet) när personen befinner sig på resa inom EU.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

3 februari 2016

Kontaktperson