Remissvar Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

IT&Telekomföretagen är av samma åsikt som framförs av Almega och dess organisations remissvar, som du kan läsa här.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

22 januari 2018