Remittering av Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen. IT&Telekomföretagen har inte för avsikt att lämna några synpunkter.

Detta ärende

Status


Från

Miljödepartementet


Svar senast

19 juni 2020


Länk till remiss

Naturvårdsverkets skrivelser om verksamheter som hanterar avfall.

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail