Remissvar: Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Remissen inkom från Näringsdepartementet.

IT&Telekomföretagen har getts tillfälle att inkomma med synpunkter på ”Uppgiftslämnarservice för företagen” (SOU 2015:33).

IT&Telekomföretagen har tagit del av utredningen samt Näringslivets Regelnämnds (NNR) remissvar och tillstyrker NNRs synpunkter på utredningen.

Länk till yttrandet (PDF)


Utredningen hade ursprungligen i uppdrag att presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. I uppdraget ingick att redovisa bland annat de rättsliga och tekniska förutsättningarna för att skapa ett system där uppgifter kan användas av flera myndigheter och leda till ett informationsutbyte mellan myndigheterna. Förslagen ska särskilt beakta hur denna samordning kan organiseras och hur en god och enhetlig beskrivning av uppgiftskraven i ett uppgiftskravsregister kan vidmakthållas (dir. 2012:35).

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

30 oktober 2015


Mer information

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson