Remissvar av Transportstyrelsens rapport Förares användning av kommunikationsutrustning under färd

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att besvara remissen.

 I december 2013 infördes en ny bestämmelse i trafikförordningen som syftade till att öka trafiksäkerheten genom att förbjuda det användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning som ansågs vara trafikfarligt. Regeringen gav samtidigt ett uppdrag till Transportstyrelsen att ta fram en åtgärdsplan avseende trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning på väg.

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter och tillstyrker remissens förslag.

Detta ärende

Status


Från

Transportstyrelsen, Näringsdepartmentet


Svar senast

31 oktober 2017


Mer information

N2017/03040/MRT

Kontaktperson