Remissvar av departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen, läs hela svaret här. 

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

27 februari 2018


Länk till remiss

Ds 2017:60