Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

IT&Telekomföretagen ser över remissen och återkommer med svar.

I denna promemoria föreslås ändringar för att komma till rätta med brister i genomförandet av direktiv (2008/98/EG) om avfall och om upphävande av vissa direktiv, det s.k. avfallsdirektivet. Ändringar föreslås i miljöbalken och i förordningar som är meddelade med
stöd av miljöbalken.

Detta ärende

Status


Från

Miljö- och energidepartementet


Svar senast

14 februari 2018


Länk till remiss

M2017/02785/R