Remiss av kommissionens förslag om ändring av direktiv avseende mervärdesskatterättslig behandling av vouchrar KOM(2012) 206 slutlig

Remissen inkom från Finansdepartementet den 28 maj.

Läs remissen med sammanfattning av konsekvensbedömning och Impact assessment

Detta ärende

Status

Kontaktperson