Remiss av förslag till föreskrifter om driftsäkerhet

Remissen inkom från Post- och telestyrelsen (PTS).

Post- och telestyrelsen (PTS) ger branschen tillfälle att yttra sig över förslag till föreskrifter om driftsäkerhet och därtill hörande konsekvensutredning samt upphävande av PTS allmänna råd (PTSFS 2007:2) om god funktion och teknisk säkerhet samt uthållighet och tillgänglighet vid extraordinära händelser i fredstid. Sista svarstid är 23 februari. IT&Telekomföretagen har beviljats förlängd svarstid till den 3 mars.

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning, upphävande av allmänna råd

Detta ärende

Status


Från

Post- och telestyrelsen (PTS)


Svar senast

3 mars 2015


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson