Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (2021/01304)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

24 juni 2021


Länk till remiss

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens