Remiss av departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64)

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen tillsammans med Almega, läs hela svaret här.

Detta ärende

Status


Svar senast

20 februari 2018


Länk till remiss

Ds 2017:64