Remiss av departementspromemorian Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16)

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att lämna remissvar.

Utredningsuppdraget avser reglerna om ersättning vid expropriation och andra sådana förfoganden till ägare av småhusfastigheter, bostadsrättshavare och bostadshyresgäster. Det har närmast föranletts av de problem som väntas uppkomma vid den planerade flyttning av Kiruna stad som beror på behovet att utvidga LKABs gruvdrift i riktning  mot Kiruna tätort. Flyttningen, som väntas pågå under omkring 20 år, kan väntas medföra en betydande påverkan på bostadsmarknaden. Man kan förutse att expropriationsersättningarna inte alltid kommer att räcka till för att skaffa villaägare, bostadsrättshavare och hyresgäster en likvärdig bostad i samhället.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

30 september 2016


Mer information

Länk till remissen på regeringen.se