Remiss av departementspromemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. I promemorian föreslås en ny lag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU av den 16 april 2014 om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Regleringen i direktivet innebär att det blir obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som kommer att tas fram enligt direktivet.

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen.

Sammanfattning av svaret lyder:

IT&Telekomföretagen vill framföra starkt stöd för förslaget att kräva elektroniska fakturor vid offentlig upphandling. Tiden är mogen teknologiskt och digitalisering även på detta område är viktigt. Skälet till att Staten bör fastställa format som överensstämmer med den europeiska standarden är att det troligtvis är det enda sättet att kunna enas om format och syntax. Det uppstår annars risk att konkurrerande standarder på marknaden motarbetar en brett användande av elektronisk fakturering, både i offentlig och privat sektor.

Läs hela remissvaret  här

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

29 september 2017


Länk till remiss

Ds 2017:31

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail