Remiss av betänkande SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att besvara remissen. I betänkandet övervägs på vilket sätt Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2016/943 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs lämpligen genomförs i svensk rätt. Betänkandet innehåller också överväganden om hur ett utökat straffrättsligt ansvar för den som angriper företagshemligheter kan utformas.

IT&Telekomföretagen tillstyrker Svenskt Näringslivs förslag på remissvar och ställer sig generellt positiva till förslagen i betänkandet.

IT- och telekombranschen drivs av stor innovationskraft och nya tekniker, många företag använder företagshemligheter för att skydda sina innovationer vilket gör det särskilt betydelsefullt med en gemensam lagstiftning på EU-nivå.

 

 

Se remissvaret här

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartmentet


Svar senast

15 september 2017


Länk till remiss

SOU 2017:45

Kontaktperson