PTS förslag till ändring av 9 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att svara på inkommen remiss. Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter (PTSFS 2008:1, senast ändrade genom PTSFS 2010:51) om spektrumauktioner (auktionsföreskrifterna).

PTS föreslår att 9 § i nu gällande auktionsföreskrifter ändras så att kravet om att lägsta bud som beaktas är en (1) krona tas bort i auktioner med budgivning i en budrunda. Istället kommer lägsta bud att framgå av beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan. Samma förutsättningar gäller redan idag för auktioner med flera budrundor och förslaget syftar till att skapa liknande regler avseende lägsta bud oavsett auktionsform.

Detta ärende

Status


Från

Post- och telestyrelsen (PTT)


Svar senast

22 mars 2016


Länk till remiss

Länk till remissen på pts.se

Kontaktperson