PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10

IT&Telekomföretagens synpunkter på PSIutredningen (SOU 2014:10). Remissen inkom från Socialdepartementet

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter. Vi har under den pågående utredningen haft ett flertal kontakter med utredaren genom IT&Telekomföretagens branschråd för öppna data.1

I vårt remissvar redovisas våra synpunkter på utredningens förslag.

Läs hela IT&Telekomföretagens remissvar här.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

15 augusti 2014


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson