Lantmäteriets promemoria om modernare sammanträdesformer

Remissen inkom från Justitiedepartementet

Läs remissen här.

Detta ärende

Status


Svar senast

15 oktober 2014