Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Remissen inkom från Justitiedepartementet den 8 februari 2012

Läs IT&Telekomföretagens remissvar

Detta ärende

Status


Mer information

Läs Kommissionens förslag

Kontaktperson