KOM (2012) 372 Kommissionens förslag till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning

Remissen inkom från Justitiedepartementet den 30 augusti 2012

Läs remissen här

Ta del av IT&Telekomföretagens remissvar

Detta ärende

Status


Från

EU-Kommissionen


Svar senast

28 september 2012

Kontaktperson