Informationshanteringsutredningens delbetänkande Överskottsinformation vid direktåtkomst (SOU 2012:90)

Remissen inkom från Justitiedepartementet

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

15 maj 2013


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson