Förslag till svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets direkt om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

Remissen inkom från Miljödepartementet

Läs remissen här.

IT&Telekomföretagens/Miljörådets remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Miljödepartementet


Svar senast

1 oktober 2013