En ny säkerhetsskyddslag

Remissen inkom från PTS

PTS föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag, som även den benämns Säkerhetsskyddslag. Den nya lagen ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl a avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi.

En bredare ansats för lagen innebär bl a att tillgänglighets- och riktighetsaspekterna av information och IT-system lyfts fram.

Den nya lagen ska medge ett nyanserat säkerhetsskydd som bygger på fyra informationssäkerhetsklasser av internationell modell. Informationssäkerhetsklasserna påverkar utformningen av säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Lagen ska på ett tydligare sätt än i dag ge stöd för internationella säkerhetskyddsåtaganden och internationell samverkan, bl a genom möjligheten att utfärda säkerhetsintyg för personer och leverantörer. 

Detta ärende

Status


Från

PTS


Svar senast

15 september 2015


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson