Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till IT&Telekomföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 88 remisser

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen.

1 april 2019

Datalagring+1

Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. Remissen är under behandling.

7 maj 2018

Digitala tjänster+5

Slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att besvara denna remiss, svaret hittar du här.

23 april 2018

Data+3

Remiss – Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen och återkommer med svar.

23 april 2018

Digitala tjänster+3

Remissvar på Europeiska Kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018)147 final

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med svar. IT&Telekomföretagen ansluter sig till Näringslivets Skattedelegations yttrande. Utöver det som framkommer i svaret vill vi särskilt understryka risken för negativa dynamiska skatteeffekter på svenska digitala tjänsteföretag av förslaget om intäktsbeskattning.

23 april 2018

Data+1

Remissvar SOU 2017:89 – Hemlig dataavläsning

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på utredningen. Hela remissvaret kan du läsa här. Det ska inledningsvis framhållas att IT&Telekomföretagen stödjer utredningens målsättning att bekämpa allvarlig brottslighet. Vi är måna om att våra medlemsföretag bistår de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete.

6 mars 2018

Digital delaktighet+2

Remissvar av departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen, läs hela svaret här.

27 februari 2018

Kompetensförsörjning+1

Remiss av departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64)

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen tillsammans med Almega, läs hela svaret här.

20 februari 2018

Data+2

Remissvar Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

EU-domstolen underkände i december 2016 den svenska generella och odifferentierade datalagringen med hänvisning till att denna innebar ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Till följd av detta initierade regeringen en utredning med uppgift att föreslå nödvändiga förändringar för att anpassa de svenska datalagringsbestämmelserna till EU-rätten.

30 januari 2018

Digitala tjänster+1

Remissvar på Betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen och ser därmed över remissen och återkommer med svar.

24 januari 2018

Visa fler