Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till IT&Telekomföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 78 remisser

Data+2

Remissvar Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

EU-domstolen underkände i december 2016 den svenska generella och odifferentierade datalagringen med hänvisning till att denna innebar ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Till följd av detta initierade regeringen en utredning med uppgift att föreslå nödvändiga förändringar för att anpassa de svenska datalagringsbestämmelserna till EU-rätten.

30 januari 2018

Digitala tjänster+1

Remissvar på Betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen och ser därmed över remissen och återkommer med svar.

24 januari 2018

Innovation

Remissvar Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

22 januari 2018

Digitala tjänster

Remissvar av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

15 januari 2018

Data+2

Remissvar avseende EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen.

10 november 2017

Digitala tjänster

Remissvar av Transportstyrelsens rapport Förares användning av kommunikationsutrustning under färd

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att besvara remissen.

31 oktober 2017

Digital infrastruktur

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen.

4 oktober 2017

Betal- och kassasystem+1

Remiss av departementspromemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. I promemorian föreslås en ny lag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU av den 16 april 2014 om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling.

29 september 2017

Remiss av betänkande SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att besvara remissen. I betänkandet övervägs på vilket sätt Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2016/943 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs lämpligen genomförs i svensk rätt.

15 september 2017

Data+2

Remissvar: Ny dataskyddslag SOU 2017:39

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. EU:s nya dataskyddsförordning ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag vilket remissen avser behandla genom kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

1 september 2017

Visa fler