Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till IT&Telekomföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 81 remisser

Data+1

Remissvar SOU 2017:89 – Hemlig dataavläsning

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på utredningen. Hela remissvaret kan du läsa här. Det ska inledningsvis framhållas att IT&Telekomföretagen stödjer utredningens målsättning att bekämpa allvarlig brottslighet. Vi är måna om att våra medlemsföretag bistår de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete.

6 mars 2018

Digital delaktighet+2

Remissvar av departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen, läs hela svaret här.

27 februari 2018

Kompetensförsörjning+1

Remiss av departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64)

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen tillsammans med Almega, läs hela svaret här.

20 februari 2018

Data+2

Remissvar Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

EU-domstolen underkände i december 2016 den svenska generella och odifferentierade datalagringen med hänvisning till att denna innebar ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Till följd av detta initierade regeringen en utredning med uppgift att föreslå nödvändiga förändringar för att anpassa de svenska datalagringsbestämmelserna till EU-rätten.

30 januari 2018

Digitala tjänster+1

Remissvar på Betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen och ser därmed över remissen och återkommer med svar.

24 januari 2018

Innovation

Remissvar Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

22 januari 2018

Digitala tjänster

Remissvar av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

15 januari 2018

Data+2

Remissvar avseende EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen.

10 november 2017

Digitala tjänster

Remissvar av Transportstyrelsens rapport Förares användning av kommunikationsutrustning under färd

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att besvara remissen.

31 oktober 2017

Digital infrastruktur

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen.

4 oktober 2017

Visa fler