Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till IT&Telekomföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 116 träffar.

Remiss

Remiss av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en utredning som ska analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå (dir. 2018:79). Till särskild utredare förordnades den 6 maj 2019 f.d. landshövding Barbro Holmberg.

11 juni 2021

Remiss

Remiss av Säker och kostnadseffektiv it-drift (SOU 2021:1)

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 26 september 2019 att uppdra åt en särskild utredare att kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses.

7 maj 2021

Remiss

Remiss av Ett förbättrat system för arbetskrafts­invandring (SOU 2021:5)

Utredningen om arbetskrafts­invandring har haft ett brett uppdrag med flera olika frågor att ta ställning till. Den över­gripande mål­sätt­ningen har varit att förbättra den nuvarande regleringen för arbets­krafts­invandring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invandring värnas.

3 maj 2021

Remiss

Remiss av prome­morian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post (2020:03269)

I denna promemoria föreslås att valfrihetssystem enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ersättas av auktorisationssystem för sådana tjänster och att regleringen ska utvidgas till att omfatta digital post.

17 mars 2021

Remiss

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier (2020/01583)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

17 mars 2021

Remiss

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet (2020:03164)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

8 mars 2021

Remiss

Remiss till förslag om föreskrifter om kassaregister – standardexport av data från journalminne m.m. (2014:9)

Bakgrunden till remissen är att det finns behov av att Skatteverket på ett standardiserat sätt kan ta del av uppgifter som har registrerats i ett kassaregister.

14 februari 2021

Data+5

Remiss av huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

17 december 2020

Remiss

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (SOU 2020:04264)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av svaret.

15 december 2020

Konkurrens+1

Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

4 december 2020

Visa fler