IT-kompetensrådet

IT-kompetensrådet fokuserar på främjande insatser för att tillgodose näringslivets och den offentliga sektorns behov av IT-kompetens, på kort och lång sikt. Kompetensbehovet inom IT- och telekombranschen och hela den digitala sektorn är stort, och frågan har hög prioritet hos medlemsföretagen.

Joke Palmkvist, Affärsområdesansvarig Skola och högre utbildning, Microsoft är ordförande i IT-kompetensrådet

– I den stora omställningen som digitaliseringen innebär för det svenska samhället är bristen på kompetens just nu den största bromsklossen. IT-branschen saknar många medarbetare i sina egna led – men som bransch har vi också ett ansvar att uppmärksamma att alla organisationer har behov av att lyfta sin digitala kompetens. Om Sverige ska behålla sin framskjutna ställning som innovativ nation tror jag att det är viktigt att IT&Telekomföretagen kraftfullt lyfter kompetensförsörjningsfrågan i våra dialoger med olika makthavare.

IT-kompetensrådets fokus:

Sprida kunskapen om det enorma behov av kompetens som den digitala sektorn har, med ett befarat underskott på 70 000 personer år 2022.

Verka för att regeringen tillsätter en fortbildningskommission för livslångt lärande.

Säkra att regeringen genomför den nationella strategin för skolans digitalisering, främst genom kompetenshöjande insatser för lärare och rektorer.

Verka för att Sverige blir en verkligt talangattraherande nation för internationella IT-experter.

Medlemmar i IT-kompetensrådet

Ordförande: Joke Palmkvist, Affärsområdesansvarig Skola och högre utbildning, Microsoft.

Deltagande företag: Atea Sverige, Ants, Axiell, Bouvet, CGI, Cybercom, Dassault, Delegia, Dfind IT, Dtalent Consulting, Dustin, Ericsson,HP, Hogia, IBM, IFS, Microsoft, Mobile Heights, One Agency, Sigma IT Consulting,Tata Consulting Services, Tieto Sweden, Visma Enterprise.

 

Carl-Johan Hamilton, vVD Ants/Code at Heart ledamot:

– Om inte IT-branschen i Sverige lyckas locka till sig de individer som kan fylla dessa roller så kommer den stora tillväxten att avta. Jag tror att det finns frågor som vi kan jobba med tillsammans som bransch, och dels påverka varandra men även makthavare inom politiken och utbildningsväsendet att fatta beslut som gör att vi långsiktigt kan lösa frågan.