Verksamhetsberättelser

Digitaliseringen kräver mod och mognad

IT- och telekombranschen är en viktig motor för Sverige. Mellan 2005 och 2013 stod branschen för 42 procent av produktionstillväxten i landet. Under de senaste åren har branschen också fått allt större betydelse för svensk export.

Företag inom IT och telekom bidrar dessutom till den digitala strukturförändringen som hela samhället genomgår. Om digitaliseringen nyttjas och prioriteras rätt kan den vara ett kraftigt verktyg för att inte bara effektivisera samhället, utan också lösa många utmaningar som Sverige står inför.

Digitaliseringen kräver mod, mognad och kompetenta människor. Utan IT&Telekomföretagens medlemmar skulle Sverige inte vara rustat för omvandlingen som nu sker. För att utvecklingen ska kunna fortsätta krävs det att branschens förutsättningar och utmaningar står högt på den politiska agendan.

Kompetensbristen är ett akut problem och åtgärder krävs på både kort och lång sikt. Fler måste söka sig till branschen och matchningen mot arbetsmarknaden måste fungera bättre.

Dessutom är kompetensinvandringen viktig för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt. Genom de senaste åren av styvmoderlig hantering av frågan har Sverige tappat mycket av sin attraktionskraft, men framför allt har företag gått miste om många värdefulla talanger. Om inget händer väntas 70 000 personer med IT- eller digitaliseringskompetens saknas år 2020.

Men branschen har fler utmaningar: bredband måste byggas ut i hela landet, regelverk måste för-ändras, förtroendet för branschen måste bli bättre och ny teknik måste tillåtas effektivisera den offentliga sektorn.

Nu lämnar jag över stafettpinnen till Åsa Zetterberg med glädje. I Åsa finns den kraft och energi som krävs för att driva bransch- och arbetsgivarfrågor. Med henne kan IT&Telekomföretagen fortsätta vara den röst som verkar för att stärka och utveckla branschen!

IT&Telekomföretagens verksamhetsberättelse
IT&Telekomföretagens verksamhetsberättelse