Statistik kvinnor och män

Utmaningarna när det gäller den låga andelen kvinnor i IT- och telekomsektorn är flera: dels att alltför få tjejer söker sig till IT-relaterade utbildningar, och att karriär- och utvecklingsmöjligheterna i stora delar av sektorn fortfarande inte är utformade på så sätt att de främjar kvinnor i lika hög grad som män.

IT- och telekombranschen bidrar med många egna insatser för att åtgärda snedfördelningen, och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer.

Relaterat

Womentor är ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen som syftar till att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnor på chefsposition. Ytterst handlar det om att öka både branschens och företagens egen förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.

Statistiken uppdaterades i augusti 2017, källa Statistiska Centralbyrån (SCB).