Digital säkerhet

Var är vi i dag?

I en alltmer uppkopplad värld, där vi är mer beroende än någonsin av digitala lösningar, behövs en ökad medvetenhet om och prioritering av digital säkerhet. Sårbarheten är stor och hoten mot våra verksamheter och IT-system förändras och blir alltmer asymmetriska. För att skapa kraft i den digitala utvecklingen behövs tillit och förtroende hos allmänhet, företag och samhälle.
Ett breddat perspektiv behövs för att förstå samtidens säkerhetsrisker, där hänsyn tas till helhet och små detaljer. Det gäller för alla verksamheter. Riskerna ligger sällan enskilt i de tekniska lösningarna utan snarare i den mänskliga faktorn.

En rad olika incidenter visar att kunskapen om säkerhetsriskerna är för låga och att det finns behov av ett systematiskt säkerhetsarbete hos många olika aktörer, både hos beställare och leverantörer. Det behövs stärkt samverkan mellan det offentliga och det privata för att axla det nödvändiga och gemensamma ansvaret för en hållbar utveckling framåt.
De mest innovativa digitala lösningarna, som också är säkra, utvecklas och erbjuds av marknadsaktörerna. Det är genom ett gott samspel mellan det offentliga och det privata som vi kan nå både hög innovationskraft och säkerhet.

Vad behöver göras?

  1. Verka för smart styrning och lagstiftning: Ny lagstiftning får inte leda till att förutsättningarna för marknadsaktörer försämras avsevärt. Utvecklingen vinner inte på det. Lagstiftaren behöver vara lyhörd gentemot branschen.
  2. Främja digital säkerhet inom offentlig sektor: För att kunna ta vara på innovationskraften och minska risken för sårbarhet behövs kunskap och brett ansvarstagande, inte minst i beställarleden.
  3. Gör säkerhetsfrågan till en lednings- och tillväxtfråga: Bristen på samordning är en mycket stor säkerhetsrisk. Här behöver regeringen främja samordning, kompetens och entreprenörskap inom området.

Vad gör IT&Telekomföretagen?

  • Påverkar regering och myndigheter: Via remissvar, forum och kontakt med politiker arbetar IT&Telekomföretagen för att främja en ökad digital säkerhet, lämplighet i styrningen och underlätta dialog mellan bransch och myndigheter.
  • Ökar kunskapsnivån: Med ställningstaganden, rapporter och seminarier för både marknadsaktörer och myndigheter.
  • Främjar ökad tydlighet och ansvarstagande: Genom att formulera standarder, standardavtal och överenskommelser, bland annat i Datarådet.