Bredbandsbristen

Var är vi i dag?

Alla behöver få åtkomst till robust bredband med hög uppkopplingshastighet, oavsett vilken teknik som används. För att regeringens mål om ett helt uppkopplat Sverige ska nås krävs ytterligare satsningar.

I dag är det bara fyra av tio hushåll och arbetsställen på landsbygden som har tillgång till snabbt bredband, att jämföra med åtta av tio i tätbebyggt område. Det finns stor risk att avsaknaden av god uppkoppling ytterligare fördjupar den klyfta som finns mellan stad och land. För landsbygden är det en överlevnadsfråga.

Det handlar inte bara om att garantera alla människor likvärdig uppkoppling för vardagssysslor på nätet utan också om betydligt viktigare samhällsfunktioner samt att skapa förutsättningar för näringsliv och sysselsättning i hela Sverige.

Marknadsaktörerna tar ett stort ansvar för bredbandsutbyggnaden. De senaste sex åren har de investerat omkring 54 miljarder kronor. För att bredbands-utbyggnaden i de mer svårtillgängliga delarna av landet ska kunna genomföras krävs att det offentliga skjuter till medel i storleksordningen 8–10 miljarder kronor.

En gemensam kraftsamling behövs. Regeringen behöver ta ett samlat ansvar för att framtidens infrastruktur; bredbandet, finns tillgängligt i hela landet.

Vad behöver göras?

  1. Satsa mer resurser på bredbandsutbyggnad: Sammantaget saknas 42 miljarder kronor för bredbandsutbyggnaden i hela landet. Det offentliga behöver investera cirka 8–10 miljarder kronor.
  2. Väcka förståelse för bredbandet som framtidens infrastruktur: Både bland beslutsfattare och en bredare allmänhet behövs en bättre förståelse för bredbandets betydelse för värdeskapande i framtidens samhälle.
  3. Ge myndigheter i uppdrag att underlätta bredbandsutbyggnaden: Ett flertal myndigheters handläggning påverkar bredbandsutbyggnaden. Regeringen borde ge dem i direkt uppdrag att verka för att underlätta processerna.

Vad gör IT&Telekomföretagen?

  • Påverkar regering och myndigheter: I en rad olika forum verkar IT&Telekomföretagen för att underlätta dialog mellan bransch och myndigheter. Telekområdet och Bredbandsforum är två exempel. Påverkansarbetet sker även via remissvar och kontakt med politiker.
  • Väcker opinion och ger kunskapsstöd: Genom att lyfta fram fakta, rapporter, arrangera seminarier och väcka opinion blir branschen en positiv kraft för fortsatt bredbandsutbyggnad.