Digital Skills and Jobs Coalition Sweden

Betydelsen av digital kompetens blir allt viktigare i Sverige, Europa och globalt. Som en följd har Europeiska kommissionen lanserat en Kompetensagenda för Europa där ”Digital Skills and Jobs Coalition” är en av tio åtgärder. Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör den svenska kontaktpunkten inom ramen för detta initiativ.

Digital Skills and Jobs Coalition syftar till att knyta samman alla goda krafter i unionen för att främja digital kompetens. Varje medlemsstat organiserar sig i form av nationella koalitioner där intressenter som på ett eller annat sätt verkar för främjande av digital kompetens samlas och agerar tillsammans i nationella koalitioner.

I nästa EU-budget har Europeiska kommissionen föreslagit att investera 9,2 miljarder euro i det nya programmet Digital Europe, varav 700 miljoner euro har öronmärkts för avancerad kompetensutveckling med särskilt fokus på High Performance Computing, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

Dessutom planerar programmet Connecting Europe Facility att finansiera en plattform på EU-nivå som stöder innovativa åtgärder för att öka digital färdigheter i Europa. Denna plattform kommer att länkas till de nationella koalitionernas aktiviteter och webbplatser.


Läs mer om Digital Skills and Jobs Coalition här.

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden

Den 3 maj 2018 etablerades den svenska koalitionen. Verksamheten sjösätts i januari 2019 och leds av en projektledare genom följande handlingsplan.

IT&Telekomföretagen kontaktpunkt för Sverige

IT&Telekomföretagens åtar sig uppdraget att vara samordnare för den svenska koalitionen. Detta till bakgrund av att säkra kompetensförsörjningen av experter, men även för att främja digitalisering så att alla medborgare har den kunskap som behövs. Det övergripande syftet med koalitionsarbetet i Sverige är att lyfta aktörers goda exempel för att främja digital kompetens, men arrangerar och koordinerar även gemensamma aktiviteter för att lyfta fram det nationella behovet av olika sorters digital kompetens inom följande fyra områden:

Digital skills for ICT Professionals

Digital skills in education

Digital skills for labour force

Digital skills for all citizens

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör även en nationell gemensam part i förhållande till EU och andra internationella aktörer.

Vi deltar