Digital Skills and Jobs Coalition Sweden

Betydelsen av digital kompetens blir allt viktigare i Sverige, Europa och globalt. Som en följd har Europeiska kommissionen lanserat en Kompetensagenda för Europa där ”Digital Skills and Jobs Coalition” är en av tio åtgärder. Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör den svenska kontaktpunkten inom ramen för detta initiativ. Idag ingår 20 organisationer i #DigitalSkillsSweden.

Digital Skills and Jobs Coalition syftar till att knyta samman alla goda krafter i unionen för att främja digital kompetens. Varje medlemsstat organiserar sig i form av nationella koalitioner där intressenter som på ett eller annat sätt verkar för främjande av digital kompetens samlas och agerar tillsammans i nationella koalitioner.

I nästa EU-budget har Europeiska kommissionen föreslagit att investera 9,2 miljarder euro i det nya programmet Digital Europe, varav 700 miljoner euro har öronmärkts för avancerad kompetensutveckling med särskilt fokus på High Performance Computing, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

Dessutom planerar programmet Connecting Europe Facility att finansiera en plattform på EU-nivå som stöder innovativa åtgärder för att öka digital färdigheter i Europa. Denna plattform kommer att länkas till de nationella koalitionernas aktiviteter och webbplatser.


Läs mer om Digital Skills and Jobs Coalition här.

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden

Den 3 maj 2018 etablerades den svenska koalitionen. Verksamheten sjösättes den 29 januari 2019 och leds av en projektledare genom följande handlingsplan.

Nätverket Digital Skills and Jobs Coalition Sweden har under kort tid växt sig stort. Fler och fler organisationer inser värdet av att tillsammans arbeta med och lösa Sveriges digitaliseringsutmaningar. Idag deltar 20 organisationer i det svenska nätverket. Läs gärna mer om vilka organisationer som deltar, längre ner på sidan. Läs gärna om deras goda initiativ i ledet att främja den digitala kompetensen i såväl bredd som spets.

Det övergripande syftet med koalitionsarbetet i Sverige är att lyfta aktörers goda exempel för att främja digital kompetens, men nätverket arrangerar och koordinerar även gemensamma aktiviteter för att lyfta fram det nationella behovet av olika sorters digital kompetens inom följande fyra områden:

Digital skills for all

Digital skills in education

Digital skills for labour force

Digital skills for ICT Professionals

IT&Telekomföretagen kontaktpunkt för Sverige

IT&Telekomföretagens åtar sig uppdraget att vara samordnare för den svenska koalitionen. Detta till bakgrund av att säkra kompetensförsörjningen av experter, men även för att främja digitalisering så att alla medborgare har den kunskap som behövs. Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör även en nationell gemensam part i förhållande till EU och andra internationella aktörer.

Pressmeddelande #2/190320: Snabbt växande nätverk främjar digital kompetens i Sverige

Nätverket Digital Skills and Jobs Coalition Sweden har under kort tid vuxit sig större. Fler och fler organisationer inser värdet av att tillsammans arbeta med och lösa Sveriges digitaliseringsutmaningar.

– Det snabbt växande nätverket är ett kvitto på många aktörers oro över den låga digitala kompetensen i samhället och över den snäva debatten om Sveriges digitalisering. Jag ser ökad digital kompetens som en av nycklarna till ett jämställt samhälle och en inkluderande arbetsmarknad, säger Malin Påhls Hansson, projektledare Digital Skills and Jobs Coalition Sweden.

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör den svenska delen i ett större initiativ på EU-nivå. Sverige har i förhållande till övriga medlemsstater varit sena på att samordna samhällets aktörer kring digitalisringsutmaningen. Ska Sverige uppnå målsättningen i regeringens digitaliseringsstrategi – att bli bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter – måste detta göras på en jämställd och inkluderande grund.

– Vi vill se tydliga politiska reformer som säkerställer digital kompetens för alla medborgare på ett tillgängligt och inkluderande sätt – under hela utbildningskedjan, genom hela yrkeslivet, fram till ålderns höst. Behovet av det livslånga lärandet tar inte slut efter studenten, säger Malin Påhls Hansson.

Vi deltar i #DigitalSkillsSweden!