Bredbandsutbyggnaden – ytterst en demokratifråga

Ett framtida digitalt samhälle förutsätter att alla är uppkopplade. För att nå digitaliseringens fulla potential måste alla som bor och verkar i Sverige ha tillgång till en digital infrastruktur som fungerar.

– Det är faktiskt en demokratifråga. Om inte alla får tillgång till väl fungerande bredbandsuppkopplingar är risken att en digital samhällsklyfta skapas. Det handlar om att hela Sverige ska leva. I de delar av landet där de inte finns bra uppkoppling, där kommer folk inte kunna bo och arbeta, säger Kajsa Frisell, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen.

Regeringens bredbandspolitik har det senaste decenniet gått ut på att marknaden i första hand ska stå för investeringarna i bredband. Det offentligas ansvar handlar om att se till att skapa bra förutsättningar för investeringarna och skjuta till stödpengar till utbyggnaden i områden där inte samma marknadsintresse finns.

– För mig är det tydligt att det ska handla om ett positivt samspel mellan bland annat våra medlemsföretag i IT&Telekomföretagen och offentliga aktörer som kommuner och myndigheter. Men för att detta ska fungera krävs hållbara lösningar. Regeringen måste förstå hur viktig utbyggnaden är för framtidens digitala samhälle och för tillväxt och sysselsättning. Då håller det inte att regeringens egen myndighet Trafikverket inte konstruktivt bidrar till att fiber kan förläggas längs med våra vägar och järnvägar, säger Kajsa Frisell.

Ohållbar situation för många i glesbygd
Om inte Trafikverket har effektiva tillståndsprocesser och konstruktivt skapar förutsättningar för en effektiv bredbandsutbyggnad riskerar Sverige gå miste om miljardbelopp som marknaden är beredd att investera i digital infrastruktur.

Vi befinner oss just nu i ett osäkert läge, och ett osäkert läge och investeringar är ingen bra kombination. Utebliven bredbandsutbyggnad kan leda till en ohållbar situation för många i glesbygden. Hur ska de kunna bo kvar eller driva sitt företag om de inte fullt ut kan delta i det digitala samhället?, säger Kajsa Frisell.

Offentlig sektor måste digitaliseras
Vi behöver också bana väg för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Allt färre ska försörja allt fler och då måste den offentliga sektorn effektiviseras. Där spelar digitaliseringen stor roll. Har vi ingen bra uppkoppling till alla i hela landet påverkas självklart även den offentliga sektorn negativt., säger Kajsa Frisell.

Digitaliseringen inte ett sifferexperiment
Det finns ett tydligt politiskt bredbandsmål – 95 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast år 2020. Att denna siffra tolkas på rätt sätt är i avgörande för digitaliseringen.

– Digitaliseringen av Sverige får aldrig bli ett sifferexperiment. Här är det viktigt att rikspolitiken är tydlig. För IT&Telekomföretagen och alla kommuner är det självklart att siffran ska läsas som att det handlar om att 95 procent av hushåll och företag i varje svensk kommun ska omfattas av bredbandsutbyggnaden. Men om man bygger 100 procent i tätbebyggda områden det räcker faktiskt med 45 procent på landsbygden för att regeringsmålet ska vara uppfyllt. Det säger sig självt att det är ohållbart, säger Kajsa Frisell.