Bristande förslag om internationella dataflöden från Kommissionen

På samma sätt som en vara eller en tjänst kan möta handelshinder när den passerar nationsgränser (så som tullar och regelkrångel), kan även data möta hinder när den rör sig mellan olika länder.

Historisk sett har datarelaterade frågor inte behandlats i frihandelsavtal och det är verkligen på tiden att detta tas på allvar. Efter påtryckningar har Kommissionen äntligen tagit fram en text om att tillåta inkludering av dataflöden i handelsavtal. Förslaget är välkommet men inte helt övertygande.

Där framhålls ingen garanti för att EU-medborgares integritet ska kunna värnas, Dataskyddsförordningen lämnas helt öppen för kritik från förhandlande part. Den lösa formuleringen öppnar upp för diskussion och riskerar att lämna avtalsparterna med två olika regelverk kring integritet. Vilket skulle motverka ett mer fritt flöde av data. Att ge andra utrymme för att kritisera och undergräva EU:s lagstiftning skapar genast en risk att ge fler olika förutsättningar för dataöverföringar i länder utanför unionen.

Som ett svar på detta har IT&Telekomföretagen tillsammans med Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Almega samt Stockholms handelskammare och ICC Sverige skickat ett brev till bulgariska ordförandeskapet. Brevet kritiserar delar av kommissionens förslag för att vara alltför svagt och bristande.

I tillägg till diskussionen ser vi en protektionistisk uppgång bland länder som Kina, Indien, Ryssland och Brasilien som påverkar förhandlingsläget för EU, och inte minst för företag som önskar göra landsöverskridande dataöverföringar utanför unionen. Förslaget menar vi nödvändigtvis inte vänder sig mot den internationellt växande protektionismen, utan snarare välkomnar och öppnar upp för den vilket är mycket problematiskt. Det är helt självklart att protektionism inte är vägen till friktionsfria internationella dataflöden och det vore förargligt om EU skulle gå vidare i den riktning som föreslås.

Nästan alla företag med digital koppling är idag born globals, de alla konkurrerar på den globala marknaden. Fria dataflöden och förutsättningar för dem är helt avgörande för att företagen ska hänga med. När man konkurrerar globalt underlättar internationella regelverk enormt, internationella standarder ger lika förutsättningar för företagen att konkurrera. Ett förslag som detta lämnar dessvärre utrymme för spretiga och varierade frihandelsavtal mellan EU och tredje part och det är inte hållbart för våra företag, varken idag eller på lång sikt.