Debatt: Digitaliseringen måste vara en topprioriterad fråga

Digitaliseringen kan lösa våra viktigaste och mest akuta samhällsutmaningar. Redan i dag arbetar många människor med att utveckla digitala lösningar i Västerbotten, men det behövs fler. Ansvariga politiker borde skyndsamt bistå i det arbetet.

Närmare hälften av Sveriges produktivitetstillväxt står IT- och telekombranschen för i dag. Omfattningen kommer dessutom att öka med tid.

Den digitala sektorn sysselsätter omkring 300 000 personer, om man räknar med arbetsplatser som står utanför den egentliga IT- och telekombranschen. En stor del av sysselsättningen finns inom industri, logistik, handel, finans och offentlig sektor.

Dessvärre lider sektorn av omfattande kompetensbrist. I Västerbotten kommer uppskattningsvis 2 635 IT-experter att saknas år 2022. IT&Telekomföretagen publicerade i höstas en undersökning som identifierade det skriande behovet. Det är uppenbart att de åtgärder som hittills har genomförts inte är tillräckliga.

För att IT-kompetensbristen inte ska få allt för negativa konsekvenser för Sverige föreslår IT&Telekomföretagen följande åtgärder:

1. Kraftfullare generella satsningar på digitalisering:

Kompetensutveckla alla beslutsfattare inom offentlig sektor. Stärk samordningen mellan Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Näringsdepartementet. Effektivisera myndighetssamverkan – börja med att omdefiniera Arbetsförmedlingens roll.

2. Satsningar på skola, ungdomar och yrkesval:

Genomför regeringens nationella strategi för skolväsendets digitalisering. Reformera lärarutbildningen i grunden, med digitalisering som en bärande del. Samverka tätare med arbetslivet för att förbättra ungdomars kunskap om yrken inom sektorn.

3. Satsningar på högre utbildning och modeller för fortbildning under karriären:

Tillsätt en kommission för att främja livslångt lärande. Ge studenter på högskoleutbildningar bättre arbetslivsförberedelse.Prioritera yrkeshögskoleutbildningar med hög kvalitet.

4. Främjande av migration och integration: Ta fram en nationell strategi för talangattraktion. Satsa på en ökning om minst 10 000 fler internationella toppstudenter som söker sig till svensk högskola.

Det krävs en fortsatt aktiv dialog med beslutsfattare inom alla sektorer för att gemensamt finna lösningar. Digitaliseringen måste erkännas som en topprioriterad och en strategisk ledarfråga. Den får inte isoleras på enskilda ”IT-avdelningar”. Frågan är alldeles för viktig, inte minst för Västerbotten.

Fredrik von Essen

Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen