Hur når vi drömmen om livslångt lärande? Dags att ta fram konkreta lösningar

Digitaliseringen och globaliseringen utsätter nu både utbildningssystemen och systemen för matchning på arbetsmarknaden för ett formidabelt förändringstryck. Livslångt lärande är på mångas läppar, men vad krävs för att verkligen uppnå kontinuerlig kompetensutveckling i takt med att arbetsmarknaden förändras? Det tänker IT&Telekomföretagen ta reda på, genom att identifiera konkreta scenarier som beskriver vägen till det vi menar är drömläget.

Vi drömmer om:

  • Ett utbildningssystem där alla, i tillägg till en adekvat grundläggande utbildning, ges möjlighet till fortlöpande, arbetslivsintegrerad vidareutbildning och/eller omskolning anpassad till sina egna behov, i balans med arbetsgivares och samhällets behov.
  • Utbildningsinstitutioner, både offentliga och privata, som är utformade efter dessa tre intressenters behov, istället för tvärtom.
  • Ett system för matchning på arbetsmarknaden med tydliga incitament för både individer och matchningsansvariga aktörer att ge båda parter det de söker.
  • En partsmodell där alla arbetsgivare och medarbetare ser en tydlig nytta i att vara delaktiga i att ta fram gemensamma lösningar för kompetensförsörjningen.
  • En arbetskraftsinvandring med fokus på att främja talangattraktion genom samordnad myndighetshantering baserad på en one-stop-shop-modell.

Att uppnå detta kräver att vi gör om en mängd system, modeller och regleringar vilket förstås är en jätteutmaning. Men i någon ände måste vi börja, och för att göra det måste vi först ha en tydlig och långsiktig målbild – ett drömläge – att utgå ifrån.

Vi tror att en bra ände att börja med är att skissa på konkreta scenarier för hur de optimala utbildnings- eller kompetensutvecklingssituationerna ser ut, för att därigenom synliggöra vilka förändringar som är nödvändiga för att uppnå dem. På så sätt kan vi tydligt säga hur utbildning behöver regleras och finansieras, och ge i uppdrag till en av regeringen tillsatt fortbildningskommission att ta tag i genomförandet.

Vi startar med att arbeta fram tre scenarier; ett med sikte på den pedagogiska situationen, ett fokuserat på individens drivkrafter och ett på samarbetet mellan företag och utbildare. Detta gör vi under en workshop i IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd, under vilken också professor Gunnar Karlsson och stabschef Mattias Wiggberg från KTH och Ana Andric, utredare på Saco deltar.

Som underlag till arbetet kommer vi utgå från nedanstående källor. Har du kanske ytterligare källor att bidra med? Återkoppla gärna till mig!