”Enighet över blockgränserna om digitaliseringens betydelse ska vara en styrka”

Att partier på båda sidor blockgränserna är eniga om att digitaliseringspolitiken är viktig ska vara en styrka, menade både Anna Johansson (S) och Aron Modig (KD) när IT&Telekomföretagens rapport om IT-kompetensbristen presenterades på ett frukostseminarium på Lindholmen i Göteborg på måndagsmorgonen. Detta som ett motargument till påståendet att digitaliseringsfrågorna skulle komma i skymundan då de inte är så partiskiljande. Förslagen i rapporten fick också en mycket god belysning av representanter från både bransch och akademin.

IT&Telekomföretagens senaste rapport om IT-kompetensbristen, som offentliggjordes tidigare i november, var temat för måndagens seminarium som arrangerades av Business Region Göteborg och IT&Telekomföretagen i samarbete med Göteborgs universitet som värd.

Rapporten, som bygger på en kartläggning bland 200 rekryteringsansvariga runt om i landet, pekar på en brist på 70 000 IT-experter år 2022 om inga särskilda insatser görs – varav minst 12 000 personer i Västregionen.

Efter att jag inledningsvis presenterat rapporten och dess elva åtgärdsförslag inom fyra områden, konkretiserades dessa genom  några uppslag till tänkbara aktiviteter i Västregionen:

  • Utveckling av ett regionalt edtech-kluster.
  • Särskilda satsningar på mångfald och jämställdhet.
  • Matcha fram YH-utbildningar inom data/IT med samma starka varumärken som de andra storstadsregionerna.
  • Ta vara på  internationell kompetens, både den som finns lokalt och i ”nearshoring”-områden.

Förslagen kommenterades i tur och ordning av Beatrice Silow från Sigma IT Consulting, Annica Anderson och Elias Berge från de båda Edtech-bolagen Mobile Stories och Hypocampus, samt Johan Magnusson, docent vid universitetets institution för tillämpad informationsteknologi.

Seminariet avslutades med en diskussion mellan de båda Göteborgs-anknutna riksdagsledamöterna Aron Modig (KD) Anna Johansson (S). I denna var Aron Modig uppmuntrande till tydligheten i rapportens åtgärdsförslag, och lyfte särskilt fram behovet av att renodla Arbetsförmedlingens roll till utbetalning av ersättning, att digitalisera lärarutbildningen samt att få arbetskraftsinvandringen att fungera bättre bland annat genom att att avskilja Migrationsverkets handläggning av arbetskraftsinvandringen från asylärendena. Anna Johansson valde att i diskussionen lyfta fram regeringens övergripande digitaliseringsstrategi, och den satsning på programmering på skolschemat som  införs från och med hösten 2018.

Båda partirepresentanterna lyfte vikten av samverkan kring de aktiviteter som behöver göras lokalt. Det föranledde undertecknad att fråga om det inte är ett problem för dem att de är så förhållandevis eniga om digitaliseringens betydelse över partigränserna. Riskerar det att bli en icke-fråga om det är svårt att profilera sig i de här frågorna i jakten på väljare? Både Modig och Johansson argumenterade dock bestämt emot detta, och menade att det absolut ska vara en styrka att de kan vara eniga i hur viktig digitaliseringen är. Låt oss hoppas att detta visar sig stämma under kommande valrörelse!

Några guldkorn också från de övriga talarna är värda att lyfta fram:

  • Sigma IT Consulting satsar på ungdomar och jämställdhet genom Kodcentrum och Pink Programming.
  • De båda Edtech-bolagens bidrar till att överbrygga organisations- och branschgränser genom sina edtech-lösningar.
  • Hur Johan Magnusson och hans institution jobbar med IT&Telekomföretagens fyra förslagsområden. Tänk om alla lärosäten jobbade så målmedvetet med att svara upp mot arbetslivets behov!