Digitalisering av offentlig sektor: vanten är på väg att bli en tumme

Snart har det gått 18 månader sedan Regeringen och SKL presenterade en gemensam vision för e-hälsoarbetet, som säger att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet” år 2025. Vackra ord och en mycket god intention, men vad har egentligen gjorts för att förverkliga den så här långt?

  • Har vi nationell kunskap om de regelverk och standarder som vi måste behärska för att bygga en digital framtid och en digital välfärdssektor?
  • Vad gör vi för att inom ramen för EU vara med och påverka befintliga och kommande standarder för näringslivet att bygga framtida digitala produkter och tjänster på?
  • Har vi kommit framåt i våra tankar på hur framtidens ersättningsmodeller mellan det offentliga och privata ska se ut?

Svaren på dessa och andra avgörande frågor är långt borta, och även om det fortfarande är en bit kvar till år 2025 är vi många som upplever stor frustration över att se så få synliga resultat. Mycket lite tyder dessvärre på att den frustrationen kommer vara stillad ytterligare 18 månader fram i tiden.

För den enkla sanningen är ju att visioner i sig inte skapar förändring. Istället krävs målstyrning och uppföljning, arbete och uthållighet för att uppnå det vi alla eftersträvar. Och framförallt, en styrning som överbryggar den fragmentiserade verklighet som är konsekvensen av det kommunala självstyret. Om vi inte snart får till ett tydligt, påtagligt nationellt ledarskap där någon faktiskt pekar med hela handen i digitaliseringsfrågan kommer vi som välfärdssamhälle ohjälpligt bli förbisprungna av många, både stora och små, nationer. Och inte minst av tiden.

Ett nationellt ledarskap kring digitaliseringen måste också omfatta ett större fokus på standardiseringsfrågan som inte nog kan betonas: utan teknisk och semantisk interoperabilitet som också underlättar innovation och utveckling kommer digitaliseringen av den offentliga sektorn att misslyckas.

Digitaliseringen av den offentliga sektorn har möjligheter att bli den centrala testbädd som tar hela Sverige framåt i den globala transformationstävling som nu pågår. Men för att lyckas måste vi ta frågan på större allvar. Gå från ord och visioner till handling. Samverka över gränser, partier och Oxenstiernska förvaltningsmodeller. Om så inte sker är risken mycket stor att den utlovade vanten inte blir mer än en tumme, eller i värsta fall bara en röd eller grön tråd. Inte mycket för ett land att värma sig i.