Skolverket satsar på digital ledarkompetens – IT-bolagsledare kan coacha rektorer i förändringsledning

Skolverket genomför under 2017 ett ambitiöst program för att stärka skolledares digitala kompetens, som en del i en nationell strategi för skolans digitalisering. Vid ett möte med IT&Telekomföretagen-representanter den 17/1 diskuterades om IT-företagsledare genom mentorskap och andra former av samverkan kan stödja rektorer i förändringsledning.

Tisdagen den 17 januari möttes en arbetsgrupp*) från IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd och två av Skolverkets ansvariga för digitaliseringsfrågor, undervisningsråden Peter Karlberg och Lars Lingman. Syftet med mötet var att utröna möjligheterna för medlemsföretagen att samverka med skolföreträdare på olika nivåer för att påskynda skolans digitalisering. För IT&Telekomföretagens del har ledarskapet bedömts som den mest prioriterade frågan (som bl.a. framfördes vid möte med Gustav Fridolin den 16/11 2017).

Lars Lingman, som ansvarar för frågor om skolledare och it i skolan, inledde med att presentera Skolverkets insatser kopplade till ledarskapet. Centrala delar:

 • Skolverkets förslag till vision fram till 2022:
  • Alla barn och elever har utvecklat adekvat digital kompetens.
  • Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.
 • När det gäller den IT-strategiska kompetensen är strategin att: “…säkerställa att rektorer/huvudmän har adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete…”
 • Styrnings- och ledningsfrågor delas upp i generella områden, där förändringsledning är ett av dem, och sakområden, där digitalisering är ett av dem.
 • Inom digitaliserings-sakområdet kommer Skolverket under året arbeta enligt två spår:
  • Sjösätta programmet Leda digitalisering, som bygger på samma metodik som de framgångsrika läs- och matematiklyften.
  • Genomföra en utvecklingsplan – enligt nedanstående schema – där olika delar av digitaliseringsområdet utvecklas .

 • Medverkande i respektive område i programmet:
 • Samtliga bilder Lars visade hittas här.

I den efterföljande diskussionen lyftes frågan hur IT-företag, vid sidan om sina roller som leverantörer av produkter och tjänster, kan bidra till ledarskapsutvecklingen.  Peter K och Lars L framhöll då det generella området förändringsledning (jfr tredje punkten ovan), där det inte finns samma utarbetade program som för sakområdet digitalisering. Här skulle det vara värdefullt med ett kompetensutbyte mellan ledare inom IT-företag och skolledare kring frågor som agil utveckling och koordinering av IT- och verksamhetsutveckling (s.k. DevOps). En konkret aktivitet som nämndes var mentormöten mellan rektorer och IT-företagsledare som på försök genomförs i utvalda orter.

Vid mötet bestämdes att förslag till konkreta aktiviteter skulle diskuteras vidare mellan Per Grape, som representant för IT&Telekomföretagen, och Lars Lingman. De kommer träffas den 24 februari.

Medlemsföretag som vill medverka, med mentorskap eller på annat sätt, i att bidra med kompetensutveckling av rektorer inom förändringsledning är välkomna att kontakta Per Grape eller mig.

Fredrik von Essen

*) Örjan Johansson, Atea, Lars Wiigh, IBM, Joke Palmkvist, Microsoft, Per Grape, One Agency, Carina Wiman, Tieto, Beatrice Silow, Sigma IT Consulting samt undertecknad.