Migrationsministern utlovar mer service i arbetskrafts­invandringen, men mer behövs

I ett brevsvar till IT&Telekomföretagen flaggar Migrationsministern för att arbetskraftsinvandringen ska underlättas, bl.a. genom att Migrationsverket får ett uppdrag att bli mer serviceinriktat. Ministern pekar även på utredningsförslag om att arbetsgivare ska kunna rätta till misstag. Rätt väg säger vi från IT-branschen, men mer behövs.

Migrationsminister Morgan Johansson har svarat på det upprop om arbetskraftsinvandringen som en lång rad aktörer, med IT&Telekomföretagen i spetsen, överlämnade den 9 november förra året (även publicerat på DN Debatt).

De viktigaste budskapen vi utläser i ministerns brevsvar är följande:

  • Regeringen anser att en väl fungerande kompetensförsörjning är viktig för svenska företag och för Sverige som kunskapsnation.
  • Det är  viktigt att reglerna är förutsägbara och tydliga. Det kan emellertid vara svårt att dra gränsen mellan mindre misstag och medvetet fusk. Det ska vara lätt att göra rätt.
  • Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur handläggning av både nya ärenden och förlängningsärenden rörande arbetstillstånd kan förkortas betydligt.
  • Migrationsverket har även fått i uppdrag att ta fram en strategi för en mer ändamålsenlig tillgänglighet och service.
  • Regeringen har initierat ett arbete för att Migrationsverket ska få direktåtkomst till uppgifter hos bland andra Skatteverket.
  • Ministern lyfter även fram de nyligen presenterade förslagen från utredningen Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91) om att arbetsgivare ska få möjlighet att rätta till brister i villkoren innan en förlängningsansökan lämnas in.

Samtliga punkter är extremt viktiga, och vi hoppas och räknar med att Migrationsverket och andra ansvariga myndigheter verkligen tar till sig och genomför de punkter ministern för fram.

När det gäller den sista punkten ovan, som hänvisar till den nyligen presenterade utredningen, anser vi dock att utredningens förslag är otillräckliga. IT&Telekomföretagen kommer i likhet med de andra parterna som skrev under uppropet att återkomma med detaljerade svar i sitt remissyttrande, men några invändningar vill vi lyfta upp här och nu:

  • Utredningen ändrar inte på det mycket strikta rekvisitet att arbetstillstånd skall återkallas vid varje form av avvikelse från de tillåtna villkoren, vilket förhindrar en helhetsbedömning utifrån proportionalitet och rimlighet. Utredningens utgångspunkt har varit att stärka arbetskraftsinvandrarens ställning, men så länge denna regel*) finns så befinner sig arbetskraftsinvandraren i en mycket utsatt situation, med risk för utvisning även vid oavsiktliga och bagatellartade misstag från arbetsgivaren.
  • Det är bra att möjligheten att rätta till misstag införs, det bör dock inte begränsas till bara de fall som arbetsgivaren själv upptäcker detta och rapporterar in. Ministern själv antyder att reglerna är inte är lätta att följa, och då bör en rimlig utgångspunkt vara att arbetsgivaren ges möjlighet till rättelse även när Migrationsverket påtalar det – återigen, det handlar faktiskt om arbetskraftsinvandrarens situation, inte bara arbetsgivarens.
  • Att införa ett straffansvar för annat än mycket uppenbara överträdelser (såsom skenanställning) skapar betydande osäkerhet kring hela tillämpningen av regleringen.

Tack ministern för svaret, på återhörande!

*) Utlänningslagen kapitel 7 §7: ”arbetstillstånd ska återkallas…