Skatteverket och branschen ser gemensamt över kassaregisterlagen

De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Detta regleras av kassaregisterlagen, som trädde i kraft år 2010 i syfte att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Nu har utvecklingen på betalningsområdet delvis sprungit ikapp regelverket, och Skatteverket gör en översyn av lagen tillsammans med branschens aktörer. – Vi ska ta vara på de möjligheter digitaliseringen i samhället ger men kan inte göra det på egen hand, säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson apropå samarbetet.

– Skatteverkets utgångspunkt är vårt uppdrag från regeringen – att ta in de skatter som våra folkvalda politiker i riksdag, kommuner och landsting bestämt – utifrån visionen om ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Vår strävan är att det ska vara så enkelt som möjligt att betala rätt skatt, och vi vill inte förhindra eller motarbeta den fantastiska tekniska utveckling som nu sker på betalningsområdet.

– För att vi ska lyckas är det nödvändigt att vi samarbetar med branschens aktörer. Medan vi vet bäst vilka kraven är på vad som ska in, har branschen bäst kännedom både om dagens tekniska förutsättningar och framtida utvecklingsmöjligheter. Genom att hjälpas åt kan vi hitta de allra bästa lösningarna, konstaterar Ingemar Hansson.

Generaldirektören får medhåll av Nils Weidstam, sammankallande för Rådet för Betal- och kassasystem som är IT&Telekomföretagens medlemsforum för leverantörer i branschen.

– Problemet med de nuvarande föreskrifterna för kassaregister är att de är teknikberoende, vilket i sig är ett hinder för nya innovationer på området. Branschen har ända sedan föreskrifterna kom argumenterat för behovet av flera förändringar, exempelvis rörande vem som ska ansvara för att data lagras säkert. Att allt fler system nu levereras i molnet, vilket knappt förekom 2010, ställer dessutom nya krav på föreskrifterna, säger Nils Weidstam.

– Vi är mycket positiva till arbetssättet att ta fram det nya och reviderade regelverket i en öppen dialog med branschen, och tackar för den öppna, positiva och konstruktiva dialog vi redan har med Skatteverkets medarbetare. Det vi framförallt hoppas på nu är föreskrifter som är teknikneutrala och uppmuntrar snarare än förhindrar innovation, och att ansvaret för att data lagras säkert övergår till dem som tillverkar och levererar kassaregister, hälsar Nils Weidstam.

Den revidering av kassaregisterlagen som nu arbetas fram ska resultera i ett förslag på ändringar av både regelverk och tillämpning av reglerna, med förhoppning om implementering så snart som möjligt.

– Om vi kan presentera något som vi är överens om, från både Skatteverkets och branschens sida, är förutsättningarna för att regeringen antar våra förslag på förändringar av lagen goda, menar Ingemar Hansson.

– Som jag ser det vore det en win-win-win-situation: en bättre reglering underlättar för oss att få in de skatter vi har i uppdrag att ta in, för de företag som producerar och levererar betalningssystem och för de kunder som köper och använder systemen och som kommer få en mindre kostsam och besvärlig hantering av betalningar och redovisningar. Vi är helt enkelt väldigt angelägna om ett gott samarbete med branschen i vår fortsatta utveckling mot ett mer digitalt samhälle, och väldigt glada för den positiva respons för att delta i arbetet som vi fått, avslutar Ingemar Hansson.

Om kassregisterlagen från 2010

Ett kassaregister ska enligt Skatteverkets föreskrifter uppfylla följande krav:

  • Kassaregister ska vara tillverkardeklarerat.
  • Kassaregistret ska vara anslutet till en certifierad kontrollenhet som läser av de kvittouppgifter som registreras i kassaregistret. Kontrollenhetens funktion är att bevara kvittodata och andra uppgifter på säkert sätt för att vara tillgängligt för Skatteverket för kontrolländamål. De uppgifter som lagras i en kontrollenhet är inte tillgängliga för företaget som använder kassaregistret.

Läs mer om vad kassaregisterlagen innebär här

Om Skatteverkets digitala utveckling

Revideringen av kassaregisterlagen är en del i Skatteverkets långsiktiga ambition att bättre ta vara på de möjligheter att förenkla för företag och privatpersoner som digitaliseringen innebär. Att skapa och erbjuda öppna API:er är en förutsättning för att kunna åstadkomma integrerade tjänster och i förlängningen digitaliserade informationskedjor.  I det arbetet är branschsamverkan avgörande, och på sin webbplats bjuder Skatteverket in till att vara med och forma framtidens digitala tjänster för företagare och arbetsgivare.

Att samverka med olika branscher är ett sätt för Skatteverket att tidigt förebygga fel och tillgodose informationsbehov. Samverkan är också en källa till kunskap om branschernas olika förutsättningar och behov. I dag samverkar Skatteverket inom ett 30-tal olika branscher och med totalt cirka 130 organisationer och myndigheter. Läs mer om Skatteverkets Branschsamverkan