Lyssna på Digitaliseringskommissionen, Peter Eriksson!

– Regeringens digitaliseringspolitik ska göra tydligt avtryck och skillnad i människors liv. Flera utredningar har kommit fram till att digitaliseringspolitikens organisation är splittrad och otillräcklig. En digitaliseringsmyndighet behövs för att garantera att politiska prioriteringar får genomslag så att arbetet för ett digitaliserat samhälle kan bli mer strategiskt och effektivt. Att utveckla digitaliseringsarbetet är avgörande när vi moderniserar det svenska samhället, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

– För att regeringen ska kunna säkerställa att digitaliseringspolitiska prioriteringar får genomslag i styrningen av myndigheter och verksamheter krävs en permanent struktur på nationell nivå. Digitaliseringsmyndighetens arbete ska utgå från det övergripande politiska målet för digitalisering om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter samt regeringens delmål kopplat till detta, avslutar Peter Eriksson….dessvärre inte.

Detta är istället regeringens motivering till varför man nu valt att etablera en Jämställdhetsmyndighet, placerad i Göteborg. Gott så! Jämställdhetsfrågorna är verkligen värda sin prioritering och en myndighet med ett överordnat och samlat ansvar kan säkerligen skynda på arbetet för ett mer jämställt Sverige. Men på samma vis bör också digitaliseringsfrågorna hanteras. Jag har sagt det förut och jag säger det igen; Ska vi nå målen om en offentlig förvaltning i världsklass och att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, krävs en tydlig övergripande och gemensam styrning och samordning.

Att därför Digitaliseringskommissionen idag föreslår att man bör etablera en myndighet med ansvar för att främja digitaliseringen, är glädjande på så många plan. Nu inväntar vi bara med spänning regeringens pressmeddelande…