Fridolin välkomnar IT-företag att engagera sig i skoldigitaliseringen

I onsdags (16/11) träffade en stor delegation från IT&Telekomföretagen Utbildningsminister Gustav Fridolin för att under en timme diskutera regeringens kommande strategi för skolans digitalisering. IT&Telekomföretagen lyfte särskilt fram ledarskapets betydelse. Ministern välkomnade IT-företagens engagemang, och vill gärna se ännu mer närvaro i skolan: ”Skolan behöver fler framtidsbilder!”

Fridolin medgav att regeringen är medveten om att Sverige ligger sent i digitaliseringen av skolan, men nu blir det desto mer fart meddelade ministern. Först ut – ”inom kort” – är ett förslag till ändrade kursplaner där IT ska in i läroplanen. Skälet till att börja där är att tillämpningen ska kunna vara igång från läsåret 2017/18.

En övergripande nationell strategi för skolans digitaliseringen kommer också inom de närmaste månaderna, lovade Fridolin. En central del i den kommer vara fortbildning av lärare, där Skolverket kommer ges fria händer att genomföra olika ”lyft”-satsningar.

Vi från IT&Telekomföretagen lyfte å vår sida fram ledarskapet i skolan som viktigaste punkt att adressera, i linje med vad vi framförde till Skolverket när de tog fram det förslag till strategi som nu ligger på regeringens bord. Carl-Johan Hultenheim, VD för Atea Sverige, föreslog bland annat ett mentorprogram, där IT-företagsledare och rektorer skulle kunna matchas.

Vår delegation uttryckte också vår oro för att ”lyft”-satsningarna, som bygger på eget engagemang från rektorer och lärare därigenom inte kommer att nå dem som bäst behöver det. Fridolin pekade som svar på det på att fortbildning inom digitalisering kommer att bli ”obligatorisk” för lärare och rektorer genom de förändrade kursplanerna.

I övrigt meddelade ministern följande rörande både lärares och elevers digitala kompetens:

  • Mer digitalisering i lärarutbildningarna: Ett problem är att examensordningarna för lärarutbildningen är så detaljspäckade som de är, vilket kan resultera i att digitalisering bara skulle bli ”ytterligare en detalj”. Ministern vill istället vända på perspektivet, och ha kunskapsutvecklingen i fokus och digitaliseringen som ett stöd för detta.
  • Fortbildningen av befintliga lärare, där Per Johansson, VD på Tieto Sverige uttryckte oro över de stora skillnaderna mellan olika lärares digitala kompetens. Fridolin höll med om att det finns en sådan problematik, och ville lyfta fram fördelarna med kollegialt lärande som ett dokumenterat bra sätt att sprida kunskap lärare emellan.

Mötet avslutades där det började, med att vi genom Carl-Johan Hultenheim upprepade ledarskapets betydelse. Ministern å sin sida välkomnade att IT-företag, genom mentorsprogram och annat, engagerar sig i skolan. ”Gör alltid lite mer än vad ni har planerat. Skolan behöver framtidsbilder!”