IT&Telekom­företagens synpunkter på principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet: Kommunernas agerande helt avgörande för att nå bredbandsmålen

Principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet från 2010, som SKL våren 2016 valde att frångå, är fortsatt relevanta och ändamålsenliga. Att alla kommuner drar nytta av investeringsviljan hos privata aktörer, i stället för att begränsa dem, är nyckeln till att alla i hela Sverige så snart som möjligt ges tillgång till en bra och framtidssäker digital uppkoppling. Det framhåller IT&Telekomföretagen i sitt svar på Post- och telestyrelsens förfrågan om synpunkter på principerna.

I syfte att främja bredbandsutbyggnaden i Sveriges kommuner kom Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Konkurrensverket (KKV) under 2010 överens om ett antal gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Utgångspunkten för principerna var att ge landets kommuner vägledning att i sina olika roller agera i enlighet med gällande lagstiftning, i synnerhet på det konkurrensrättsliga området.

Under våren 2016 valde SKL att frånträda dessa gemensamma principer, vilket bland andra IT&Telekomföretagen menar har skapat oro på en väl fungerande marknad och bidragit till att vissa kommuner ställt sig tveksamma till samverkan med privata aktörer. Detta har både fördröjt bredbandsutbyggnaden och försvårat för invånare och företag i vissa kommuner att få tillgång till den fiberuppkoppling de så väl behöver, och lett till ett begränsat utbud på bredbandsmarknaden.

PTS och KKVs gemensamma uppfattning är att principerna fortfarande i huvudsak är ändamålsenliga och bör gälla. Myndigheterna har ändå gått SKL delvis till mötes, genom att be samtliga berörda intressenter att inkomma med synpunkter och förslag på hur principerna kan förtydligas och bli än mer ändamålsenliga. Målsättningen är att kommunerna genom att följa principerna vägleds att på bästa sätt värna sina kommunmedlemmars intressen på bredbandsområdet.

De synpunkter IT&Telekomföretagen sammanfattningsvis lämnar i sitt svar till myndigheten är att principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet från 2010 i huvudsak är mycket bra och ändamålsenliga. Skrivningarna är fortfarande i högsta grad relevanta för de olika roller genom vilka kommuner påverkar marknaden: som planerare av bredbandsinfrastruktur, som åtkomstgivare till mark och villkor för detta, som nätägare och operatör, och som fastighetsägare. Det vi ser är problematiken är bristen på efterlevnad: att det i de kommuner som inte följer principerna uppstår ineffektivitet och osund konkurrens som inte främjar bredbandsutbyggnaden och att detta i första hand drabbar kommunernas invånare.

De av IT&Telekomföretagens medlemmar som aktivt har valt att ställa sig bakom detta samrådssvar är Colt Technology Services AB , Com Hem AB, IP-Only AB, Svensk Infrastruktur AB, Telenor Sverige AB och Telia Sverige AB.

– Vår förhoppning är att myndigheterna tillgodogör sig de synpunkter som nu kommer in och därefter ytterligare tydliggör syftet med principerna och varför de ska efterlevas. I grunden handlar det om något så självklart som att de lagar och regler som finns, och som syftar till att främja bredbandsutbyggnaden och möjligheterna att nå regeringens högt ställda bredbandsmål, ska följas, säger Kajsa Frisell näringspolitisk expert inom telekom och digital infrastruktur på IT&Telekomföretagen.

– Vår roll som branschorganisation är att främja och skapa förutsättningar för fortsatta investeringar i digital infrastruktur. Att alla kommuner drar nytta av investeringsviljan hos privata aktörer, i stället för att begränsa dem, är nyckeln till att alla i hela Sverige så snart som möjligt ges tillgång till en bra och framtidssäker digital uppkoppling. Ska vi nå bredbandsmålen är kommunernas agerande alltså helt avgörande, och därför har principerna och att de efterlevs också en fortsatt mycket stor betydelse, säger Kajsa Frisell.