Ambitiösa yrkeshögskolor inom IT och telekom, må det gå er väl!

Idag är sista ansökningsdag för de YH-utbildningar som startar hösten 2017. Utbildningarna har blivit en viktig del av kompetensförsörjningen inom både IT och telekom, men en allmän uppsnäppning behövs från både anordnare, branschen och myndigheten själv för att säkra god kvalitet. Och glöm för allt i världen inte bort fiberteknikerna!

Under de dryga tio år som den högre, statsfinansierade yrkesutbildningen funnits – först i form av ky (kvalificerad yrkesutbildning) och sedan yh (yrkeshögskola) – har den kommit att bli bli en av de viktigaste kompetenskällorna för IT-sektorn.  Utbildningsplatserna inom data/IT har ökat stadigt i både antal och andel under hela den tioårsperioden, men under förra året kom plötsligt ett hack i kurvan trots ett oförminskat behov från IT-branschen. Yh-myndigheten lät själv utreda hur det kunde komma sig och landade i att en del av data/IT-utbildningarna drogs med svajig kvalitet, både sett till antalet sökande och andelen som kom i rätt sorts jobb efter genomgången yh-utbildning.

Att bedriva utbildning inom ett så komplext och snabbrörligt område som IT är förvisso inte snutet ur näsan, men även om vi har ett antal utbildningsanordnare som idag gör ett utmärkt jobb med detta så är det avgörande att inte bara vissa utan alla anordnare lyckas leverera kvalitet. Från branschens och företagens sida måste vi också våga ställa ordentliga krav och vara beredda att på allvar engagera oss i utbildningarna genom att avsätta tid och resurser, både för att ge återkoppling på utbildningsinnehållet och för att erbjuda LIA-praktikplatser. I denna tid av ständig tidsbrist finns tyvärr en tendens att tacka ja till samarbeten med utbildningar utan tydlig ambition att verkligen bidra, och här måste vi i branschen faktiskt hålla oss i skinnet och tänka till!

Vi måste också ställa krav på ansvariga myndigheter, såväl regeringen genom Utbildningsdepartementet som Myndigheten för yrkeshögskolan, så att de ger rätt förutsättningar för ambitiösa anordnare att bygga upp och bibehålla hög utbildningskvalitet. Ett steg i rätt riktning är den proposition regeringen presenterade förra veckan, där det föreslås att utbildningar som regel ska medges möjlighet att bedrivas under sex år eller mer (tre eller fler ”utbildningsstarter” på yh-språk) istället för under fyra år (två starter) som nu.

För att visa att vi från branschen tar kvalitetsfrågorna på allvar har IT&Telekomföretagen, genom IT-kompetensrådet, idag överlämnat en skrivelse till Myndigheten för yrkeshögskolan där vi lyfter fram de sätt som företag i branschen vill bidra med. I skrivelsen uttrycker vi också att nivå 5 enligt kvalifikationssystemet SeQF bör vara ”standard” för data/IT-utbildningarna.

En kompetens som dessvärre varit styvmoderligt behandlad alltsedan yrkeshögskolans start (eller om man så vill ända sedan Televerkets teleskola i Kalmar las ner på 1990-talet) gäller dem som jobbar på fältet med att praktiskt bygga de nät vi alla är så beroende av. Här krävs nu en rejäl tillförsel av handfast kompetens i form av fibersvetsare, optotekniker, fiberinstallatörer och stadsnätsingenjörer, i synnerhet som de flesta gamla ”Televerksgubbar” nu går i pension. Också i det ärendet har vi tillsammans med fyra av de ledande svenska infrastrukturbolagen överlämnat en skrivelse till Yh-myndigheten, där vi lyfter fram behovet av fibertekniker. Med förhoppning om att hacket i kurvan ska gå till historien som en tillfällig utplaning, och att yrkeshögskolan ska i ännu högre grad bli den viktiga resurs för att bidra till att tillgodose IT- och telekomsektorns stora kompetensbehov den kan och måste vara!