Inga motorvägar in i kompetensbehövande IT- och telekombransch

IT och telekom ligger som vanligt i topp bland branscher som har de största kompetensbehoven, enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som publicerades idag. De sätt som branschen sticker ut är den stora andelen högskoleutbildade som söks samt den höga grad av informella kanaler som används vid rekrytering. Utlandsrekrytering och samarbeten med utbildningsanordnare är underutnyttjade kanaler.

Närmare en fjärdedel av bolagen i IT&Telekomföretagens medlemskrets förhindrades i sin expansion pga. kompetensbrist. Detta kan man utläsa ur Svensk Näringslivs rekryteringsenkät för 2015, som publicerades idag. Enkäten, som gått ut till drygt 6000 bolag, varav 111 medlemsföretag i IT&Telekomföretagen, visar att 56 procent av både totalen och IT&Telekomföretags-kretsen hade haft svårigheter att rekrytera de senaste månaderna. Det råder en tydlig skillnad dock mellan totalen och IT&Telekomföretagen när det gäller konsekvenserna som dessa svårigheter att rekrytera har lett till: Medan 27 procent av fallen, sett till totalen, lett till att planerad expansion förhindrats, har det för 41 procent av IT&Telekomföretagen-bolagen lett till att planerad expansion förhindrats (vilket motsvarar 23 procent om vi även inkluderar de bolag som inte angivit rekryteringssvårigheter). Detta är en tydlig indikation för hur affärskritisk kompetens är för IT-branschen.

Att IT&Telekomföretagen representerar en kunskapsintensiv bransch visas av att bolagen i betydligt högre grad än riksgenomsnittet söker högskoleutbildad personal: 79 procent jämfört med 31 procent för övriga branscher. Ett annat sätt som IT- och telekombolagen sticker ut är den höga graden av informella kanaler som används vid rekrytering, jfr bild nedan. Informella nätverk och kontakter är det vanligaste rekryteringssättet i de flesta branscher, men medan Arbetsförmedlingen kommer på andra plats när andra branscher söker kommer det för IT- och telekombolagen först på femte plats, efter sociala medier, spontanansökningar och rekryterings- och bemanningsföretag. Annonsering kommer först på sjätte plats, vilket stärker bilden av att det är de informella vägarna som gäller för att komma in i branschen.

aaRekrytenkät 15 vägar

En tydligt underutnyttjad kanal är rekrytering utomlands, som bara 5 procent av IT- och telekombolagen använder, vilket är en förvånansvärt liten skillnad mot totalen (4 procent) med tanke på hur relativt mycket mer internationaliserad IT-branschen är. En annan underutnyttjad resurs är samarbete med utbildningsanordnare, blott 11 procent rekryterar via dessa. I en följdfråga om hur bra de olika rekryteringsvägarna fungerat (jfr bildserie nedan, bild 15) så är samarbete med utbildningsanordnare den väg som har störst andel som svarat ”mycket bra”.

I bildserien nedan, där alla relevanta diagram kopplade till IT&Telekomföretagen återfinns, framgår i bild 16 ytterligare ett sätt som IT-branschen sticker ut, som gäller de mjuka kompetenser som efterfrågas: Lyhördhet och kommunikativ förmåga kommer på andra och tredje plats, att jämföras med plats 6 och 9 för totalen.

SN rekryteringsenkät 2015, IT&Telekomföretagen

Att digitaliseringen har en genomgripande effekt inte bara på IT- och telekombranschen utan på näringslivet i stort framgår tydligt av den rapport som presenterar helheten i rekryteringsenkäten, där digitaliseringen är ett genomgående tema.