Omsorg genom bredband

Allt fler vård- och omsorgstjänster är och blir beroende av ett snabbt och säkert bredband. Bredbandsforums Praktikfallsgrupp har mot bakgrund av det haft i uppgift att undersöka e-hälsoområdet och identifiera utmaningar som måste lösas för att vi ska kunna öka både kvaliteten och effektiviteten i vår framtida omsorg, genom det vi kallar välfärdsteknologi. Arbetsgruppen, där jag har haft förmånen att vara ordförande, har utgjorts av representanter från teleoperatörer och nätägare, men också tjänsteleverantörer och representanter från kommuner som konkret arbetar med att få dessa tjänster på plats.

Det första vi har konstaterat är att det är komplext att införa e-hälsotjänster. Det handlar inte enbart om val av tjänst och tjänsteleverantör; en beställare måste också ha kontroll på robusthet i bredbandet, integritetsfrågor i hela leveranskedjan, och inte minst på regelverken – som är olika beroende på huvudman och vilken verksamhet som ska digitaliseras. Dessutom är de delvis otydliga, också när det kommer till vilken aktör som har ansvar för en viss fråga.

Arbetsgruppen konstaterar också att digitaliseringen av vård- och omsorgstjänster i en kommun ställer stora krav på bredbandsinfrastrukturen. Bredbandet måste vara robust och tillgängligt i hela kommunen, så att alla brukare oavsett var de bor kan lita på att tjänsterna fungerar. Det är också viktigt att den information som går över bredbandet är säker och att brukarnas integritet värnas.

Kommunala beslutsfattare har en viktig roll i att säkerställa att e-hälsa prioriteras i kommunala digitala agendor och i utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur. Också att frigöra tid för verksamhetsutveckling där personal ska ta till sig välfärdsteknologi och e-hälsotjänster är avgörande. Regioner och landsting kan också verka pådrivande och hjälpa kommunerna i upphandlingen av e-hälsotjänster, genom upphandlingssamverkan och gemensamma upphandlingsvägledningar med tekniska detaljer. På regional nivå kan även de regionala bredbandskoordinatorerna bidra genom att informera om robusthet, tillgänglighet och kvalitet i bredbandsnäten.

Slutrapport i Bredbandsforums Praktikfallsgrupp ”Omsorg genom bredband – digitalisering i praktiken”

Vårt budskap till regeringen och Stadsrådet Kaplan är tydligt och entydigt: Inrätta ett Välfärdsforum, uppbyggt som Bredbandsforum, där olika involverade aktörer samverkar för att främja och på bästa sätt nyttja e-hälsa och välfärdsteknologi. Digitaliseringen av svensk vård och omsorg är absolut nödvändig för vår framtida välfärd, och lösningarna finns så det är bara att börja. Nu.