Fyra initiativ för att få in utrikesfödda i IT-branschen – vilka fler finns?

IT&Telekomföretagen, Refugee Tech, Incluso och det småländska yrkesmentorprojektet – det är några av de aktörer och initiativ som nu verkar för att snabbt få in asylsökande och andra utrikesfödda med IT-bakgrund in i IT-branschen. Jag välkomnar tips på fler initiativ, och fler goda exempel på när samverkan med Migrationsverk och Arbetsförmedling fungerat bra!

Frågan om hur utrikesfödda med IT-bakgrund enklare ska komma in i branschen är inte ny, redan för fyra år sedan startades till exempel i Stockholm en särskild yrkes-SFI-utbildning för programmerare (SFX-IT, genom C3L i Tyresö). Frågan har dock blivit betydligt mer angelägen idag, genom det stora inflödet av asylsökande under förra året. Ett antal aktörer samlar sig nu för att, både vid sidan av och i samverkan med de ansvariga myndigheterna, snabba på matchningen av intressanta kandidater och kompetensbehövande IT-bolag. Här listar jag några initiativ som är på gång den närmaste tiden.

1. IT&Telekomföretagen: Praktik- och arbetstorg i Stockholmsområdet i samverkan med Migrationsverket

Strax före jul samlades ca 20 IT-bolag till ett uppstartsmöte på IT&Telekomföretagen, där även Migrationsverket deltog. Idén framlades att någon form av matchningsaktivitet med fokus på Stockholmsområdet, skulle arrangeras. Idén utvecklades vidare på ett möte med IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd den 22 januari, och en arbetsgrupp med representanter från Ants, iZettle, Dfind, Academic Work, Capgemini och Atea tog på sig att fortsätta diskutera formerna för ett ”praktik- och arbetstorg” tillsammans med Migrationsverket. En stor utmaning är hur vi hittar kandidater med den kompetens vi söker, eftersom Migrationsverket inte dokumenterar de asylsökandes bakgrund och medarbetarna där vare sig har tid eller rätt kompetens för att kunna göra en kvalificerad gallring. Det måste i stället bli genom ”analoga” kanaler som kandidaterna nås: anslag, muntlig information och liknande. Arbetsgruppens fokus just nu kommer därför vara att fokusera på att hitta de kompetenser som Migrationsverket ändå, genom sin informella överblick, vet med sig finns bland asylsökande.

Följ gärna initiativet genom LinkedIn-gruppen Matchning av IT-asylsökande våren 2016.

2. Refugee Tech

En ideell organisation som arbetar för att lösa integrationsproblem med hjälp av tekniska lösningar, i samarbete med myndigheter, privata aktörer och volontärer. Exempelvis har Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, Regeringskansliet, King, PwC mfl. medverkat. Processen beskrivs på www.refugeetech.com, där även parter som kan och vill bidra är välkomna att ansluta sig.

3. Incluso/Stockholms stad/Vinnova

Rekryteringsföretaget Incluso har tillsammans med Stockholms stad fått medel från Vinnova för att genomföra ett projekt för att främja snabb etablering av utrikesfödda akademiker, med fokus på asylsökande i Stockholmsområdet med IT-bakgrund.

Initiativen ovan har en tyngdpunkt mot Stockholmsregionen. Det görs fler insatser runt om i landet, och ett sådant som är värt att lyfta fram är:

4. Det småländska yrkesmentorprojektet

Sedan ett par år pågår ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och ett antal Rotary-föreningar i Västra Götalands- och Smålandsregionerna, som syftar till att slussa ut utrikesfödda som gått igenom Arbetsförmedlingens olika processer ut i arbetslivet. Rotary-föreningarnas roll är att förse de utrikesfödda med det som de av naturliga skäl saknar, nämligen ett yrkesnätverk. När det gäller utrikesfödda med IT-bakgrund, där 270 har vaskats fram genom sökning i Arbetsförmedlingens register, så har de matchats mot de ca 250 IT-bolag som ingår Linnéuniversitets klusterprojekt IEC.

Diskussioner pågår nu om att utvidga detta samarbete till att även inkludera asylsökande, som ännu inte är inne i Arbetsförmedlingens processer. I likhet med IT&Telekomföretagens initiativ så är bristen på samlad information om de asylsökandes yrkesbakgrund en stor utmaning, och det kommer kräva ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och flyktingboendena i regionen. För mer info om detta, kontakta gärna Kenneth Eriksson (Rotary Växjö) och Lars Hornborg (IEC, Linnéuniversitetet).

Finns det ännu fler initiativ som har bäring på IT-sektorn och särskilt fokus på asylsökande? Meddela mig gärna!