Arena Välfärdsteknologi reser vidare: mot Välfärdsteknologiforum!

2013 startade IT&Telekomföretagen Arena Välfärdsteknologi, med det huvudsakliga syftet att utgöra en arena för dialog och diskussion mellan IT-branschen och andra aktörer inom välfärden. IT&Telekomföretagen och branschen såg den stora potential IT har att bidra till bättre och mer effektiv vård och omsorg, men att det trots många initiativ på området föreföll vara svårt att få spridning av dem.

Det fanns ett stort behov av att identifiera och eliminera hinder för implementering av välfärdsteknologi i vård och omsorg, liksom av att öka hastigheten för att anamma nya lösningar.

Genom att skapa en arena där företag som utvecklar IT för välfärdssektorerna fick möta beställare, organisationer och politiker och tillsammans diskutera verksamhets-, affärs-, ekonomiska och politiska frågor hoppades vi kunna öka insikten hos relevanta beslutsfattare om IT-lösningar som möjliggörare och medel för att möta de utmaningar vård- och omsorgssektorn står inför.

Behovet av en gemensam arena för välfärdsteknologifrågor har på intet sätt minskat sedan 2013. Tvärtom är behovet av samordning och långsiktiga planer för nationell uppskalning av enskilda digitala projekt större än någonsin. IT&Telekomföretagen föreslog under Almedalsveckan 2015 regeringen att etablera ett Välfärdsteknologiforum, enligt den framgångsrika modellen med Näringsdepartementets Bredbandsforum, som på nationell nivå ansvarar för frågor kring e-hälsa och välfärdsteknologi.

Gemensam kunskapsresa med SKL

Mot bakgrund av detta och med ambitionen att lägga grunden för etableringen av ett Välfärdsteknologiforum, koncentrerar vi under 2016 verksamheten inom Arena Välfärdsteknologi till en kunskapsresa i fyra delar för speciellt inbjudna nyckelpersoner i beslutsfattande roller, på både politisk och tjänstemannanivå. Kunskapsresan, Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg, genomförs tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och kommer omfatta såväl kunskapsöverföring och inspiration som praktiskt arbete för deltagarna. Kunskapsresan startar den 21 mars.

Nytt medlemsråd: Rådet för välfärdsteknologi

Eftersom intresset för området ökar, inte minst bland våra medlemsföretag, startar IT&Telekomföretagen nu också Rådet för Välfärdsteknologi som likt våra andra råd enbart engagerar våra medlemmar. Rådet kommer att verka parallellt med, och som bollplank till, Arena Välfärdsteknologi och främst erbjuda deltagarna erfarenhets- och kunskapsutbyte och möjlighet att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning i frågorna är väl förankrat och faktaunderbyggt. Rådet bjuder in intresserade till ett första uppstartsmöte den 8 mars.