Prio-ordning för skolans digitalisering: 1. Ledarskapet 2. Pedagogiken 3. Verktygen

Skolans digitalisering är nu på mångas läppar, vilket i sig är bra. Dessvärre ser vi samma fallgropar i denna process som i så många andra IT-satsningar: För stort fokus på verktygen och för litet på ledarskap och arbetssätt. I en skrivelse till Skolverket vill IT&Telekomföretagen vända på detta, och samtidigt ge förslag på hur branschen kan bidra till skolans digitalisering.

Strax innan jul överlämnade en arbetsgrupp under IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd en skrivelse till Skolverket med branschens syn på vad som bör prioriteras i Skolverkets uppdrag att ta fram nationella strategier för skolans digitalisering. De viktigaste delarna återfinns också i en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 30/12.

Överordnat i denna digitaliseringsprocess, som i alla andra IT-satsningar, är ledarskapet. Om inte rektorer och andra ledare hos skolhuvudmännen själva är både insatta och drivande i de digitala förändringarna är risken för kostsamma misslyckanden stor. Vi anser därför att ett digitalt rektorslyft ska vara prio nr 1 i Skolverkets uppdrag att ta fram strategier för skolans digitalisering.

Det digitala ledarskapet handlar om att visa vägen för vilka förändrade arbetssätt som behövs – i skolans fall pedagogiken – för att digitaliserings möjligheter ska tas tillvara. Med en klar blick över hur pedagogiken ska utvecklas kan sedan verktyg upphandlas och implementeras. Det viktiga är att det kommer i den ordningen: Ledarskapet, pedagogiken och sist verktygen.

I skrivelsen tar vi också upp frågan om programmering på skolschemat. Frågan är förvisso viktig, men den bör ses som en del i en större helhet där programmering ska vara en bland många i elevernas repertoar av digitala färdigheter.