Nej Kaplan, det blir inte ”mer bang for the buck”.

Läser Mehmet Kaplans uttalande i Svd idag om lagrådsremissen som ska ge ”mer bang for the buck” enligt ministern och blir ärligt talad förvånad. Givetvis är det positivt att ansvarig minister vill göra det billigare att bygga bredband. En kostnadseffektiv utbyggnad gör att marknadens investeringar når längre, det vill säga att fler får möjlighet att koppla upp sig till en framtidssäker digital infrastruktur. Problemet är att lagen som Kaplan idag hänvisar till, implementeringen av Utbyggnadsdirektivet, inte kommer att bidra till detta. Något jag flaggade för redan i mars i år och som vi dessutom var mycket tydliga med i vårt remissvar till Näringsdepartementet i juni.

I remissvaret konstaterade vi att ”Det är tveksamt om förslaget i sin nuvarande utformning kommer att bidra till billigare utbyggnad under de närmsta åren, eller ha någon positiv effekt på utbyggnaden fram till år 2020. Risken är snarare att förslaget till följd av ökad administrativ börda och tandlösa skyldigheter motverkar den fortsatta utbyggnaden och därmed digitaliseringen av Sverige”.

I dagens artikel står att regeringen ”räknar med att det blir en del tvister”. Ja, det de har räknat på är att dessa tvister kommer att kosta 20-25 miljoner kronor per år de första åren. Hos ansvarig myndighet, PTS, skulle det innebära upp emot 20 heltidsanställda personer som skulle arbeta endast med tvistlösning som härrör ur denna lagstiftning. Ovanpå detta tillkommer sedan betydande kostnader också för de tvistande parterna och för domstolarna. Och vem ska stå för dessa kostnader är det tänkt? Givetvis bredbandsbyggarna.

Det är inte rimligt – och blir knappast billigare – att en lag som syftar till att göra utbyggnaden kostnadseffektivare ger upphov till en administrativ koloss som ska finansieras av de som förväntas investera i infrastrukturen.

Detta är som sagt, precis som lagförslaget, ingen nyhet för ministern. Att Mehmet Kaplan återigen påstår att bredbandsutbyggnaden kommer bli billigare i och med denna lags ikraftträdande nästa sommar, när de aktörer som bygger bredband och som sitter på kompetens och erfarenhet från bredbandsutbyggnad i praktiken inte tror att denna lagstiftning kommer att få någon positiv effekt på utbyggnaden fram till 2020, är därför minst sagt förvånande. ”IT-ministern lovar billigt bredband till hela landet”, står det i tidningen idag. Dessvärre ett mycket dåligt underbyggt politikerlöfte, säger jag.