Vår ljusnande framtid är vår – och ingen annans

Digitaliseringskommissionen har formulerat ett första utkast till den omvärldsanalys som är tänkt att ligga till grund för de slutliga bedömningar och förslag som kommissionen överlämnar till regeringen i december. Det är en mycket bra genomlysning av vilka omvärldsfaktorer som på olika vis påverkar samhället och som bör tas i beaktande vid utformandet av politiska initiativ kopplade till digitaliseringen.  Men det är särskilt på en punkt som det inte går att undgå att bli lite oroad.

I sin inledning skriver kommissionen att denna digitala transformering av samhället kan gå åt olika håll. Antingen mot ett digitalt, individualiserat, demokratisk, klimatsmart och hållbart samhälle där välfärden är bättre, mer individanpassad och räcker till fler. Eller så går vi ett framtida samhälle till mötes där resurserna (ekonomiska, sociala, kulturella) är mycket ojämnt fördelade, där ojämlikhet och maktlöshet växer, där demokratin är satt på undantag och där människors integritet hotas.

Jag är övertygad om att Digitaliseringskommissionen verkligen tror på digitaliseringens enorma potential, men jag kan samtidigt inte låta bli att oroas över denna beskrivning som ger intrycket av att vi inte själva styr vilken framtid vi vill ha. Självklart för också digitaliseringen, precis som alla stora transformeringar av samhället, med sig en rad utmaningar. Men dessa utmaningar behöver inte vara likställt med dystopi. Rätt hanterade kan de snarare skapa möjligheter för att göra vårt samhälle bättre och mer effektivt – för alla.

Men det kräver också såklart just hantering, engagemang och aktiva beslut.

Jag menar att vi själva i många hänseenden styr över vilket samhälle vi vill ha. Att vi – läs regeringen – därför, en gång för alla, sätter ner foten och riktar in kompassen mot de möjligheter som digitaliseringen för med sig, är av oerhört stor vikt. Vi väljer själva vår framtid genom aktiva, politiska beslut, fattade idag.

Vår förhoppning är att Digitaliseringskommissionens kommande bedömningar och förslag till sittande regering, kommer att utgå ifrån just denna framtidsbild. Något annat vore helt enkelt otänkbart.

Här kan du ta del av IT&Telekomföretagens synpunkter på kommissionens omvärldsanalys.